Misją Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju szeroko rozumianego sektora energetyki, rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną oraz propagowanie idei poszanowania energii jako regionalnej szansy województw Polski Północno-Wschodniej.

Swoją misję Klaster będzie realizował poprzez działania w czterech wymiarach:

Cele strategiczne:

  • Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki współpracy, wspieraniu transferu wiedzy i komercjalizacji wyników B+R oraz lobbingu w kwestiach ważnych dla branży energii odnawialnej w regionie Polski Północno-Wschodniej.

  • Wspieranie rozwoju innowacyjnych produktów i usług o wyższej wartości dodanej.

  • Przygotowanie merytoryczne kadry o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych dla branży energii odnawialnej.

  • Wyznaczanie kierunków rozwoju branży energii odnawialnej w regionie.

  • Rozwijanie współpracy ponadregionalnej, transgranicznej i międzynarodowej w dziedzinie energetyki odnawialnej.

  • Promowanie postaw i działań sprzyjających efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.