Działalność Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego polega na realizacji poniższych zadań:

 1. Wspieranie działań eksportowych, promocja regionalnych marek oraz branży, w której funkcjonują członkowie Klastra na rynkach międzynarodowych.
 2. Stworzenie spójnej reprezentacji interesów przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.
 3. Inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz poszukiwanie źródeł ich finansowania, w szczególności występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z różnych funduszy, w tym: wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii dotyczących odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej wśród przedsiębiorstw i instytucji naukowo – badawczych, pozyskiwanie środków zewnętrznych (krajowych, unijnych, światowych i innych) w celu finansowania badań i szkoleń.
 4. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami spoza Klastra, w celu zapewnienia i ułatwienia Partnerom i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii, w tym: promowanie nowych technologii, stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy członkami Klastra oraz uczelniami o wzajemnych potrzebach i ofertach. wsparcie producentów rolnych w poszukiwaniu nowych technologii w dziedzinie biogazowni.
 5. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych i wsparcie w pozyskaniu nowych technologii, kreowanie powstawania nowych technologii i usług.
 6. Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego i wyższego w zakresie umożliwienia odbywania praktyk zawodowych uczniom i studentom w przedsiębiorstwach należących do Klastra.
 7. Organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń, w tym: budowę mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb przedsiębiorców, organizowanie szkoleń dla członków Klastra i innych podmiotów.
 8. Realizacja wspólnych projektów, w tym m.in. badawczych, inwestycyjnych, eksportowych, edukacyjnych, służących realizacji wyzwań i celów strategii rozwoju Północno-Wschodniej Polski.
 9. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz rozwoju OZE w regionie.
 10. Promowanie idei Klastra i regionu, jako miejsca dla rozwoju energii odnawialnej, rozwijania umiejętności i realizacji projektów w obszarze energii odnawialnej, w tym: promocja współpracy przedsiębiorstw, promocja regionu, jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania.
 11. Tworzenie zbiorów ‘najlepszych praktyk’ międzynarodowych i krajowych.
 12. Promowanie Klastra, jako partnera w powstających konsorcjach międzynarodowych.
 13. Wspieranie inicjatyw obywatelskich poprzez kształtowanie kompetencji mieszkańców w dziedzinie rozwoju energetyki wiatrowej, słonecznej, wodnej, geotermalnej oraz energetyki opartej na biomasie.
 14. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających do wdrażania systemów efektywnych energetycznie oraz inwestycji energetyki odnawialnej w regionie.
 15. Wspieranie rozwoju przez producentów rolnych dodatkowej działalności m.in. w postaci: wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, drewna odpadowego, odpadów łąkowych, leśnych oraz z upraw energetycznych itp.), zakładania plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne, wdrażania działań inwestycyjnych OZE takich jak biogazownie rolnicze.