Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Działanie 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – nowe kryteria oceny

Białowieża przyciągnęła 4 marca 2016 roku kilkadziesiąt osób z województwa podlaskiego zainteresowanych inwestowaniem w odnawialne źródła energii. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zorganizowała spotkanie poświęcone możliwościom, jakie daje udział w konkursie w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”.

W takcie spotkania przedstawione zostały zagadnienia związane z zasadami ubiegania się o dotacje w ramach działania 5.1 RPOWP, tj.: typy beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia, typy projektów kwalifikujące się do wsparcia, zasady finansowania projektów, kryteria oceny, pomoc publiczna, wydatki kwalifikowane w projekcie oraz wymagana dokumentacja.

Seminarium skierowane było do przedstawicieli: – mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii, producentów rolnych, grup producenckich, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, porozumień i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (nie wymienione wyżej), podmiotów działających w ramach partnerstw publicznoprywatnych oraz operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).

Praktyczną stronę zarówno aplikowania o środki, jak i realizacji inwestycji w OZE przedstawił Rafał Chmielewski, Prezes Zarządu RCS Sp. z o.o. Podzielił się on z uczestnikami spotkania wiedzą, którą przez wiele lat zdobywał przygotowując wnioski i wdrażając projekty inwestycyjne. Wskazówki dotyczyły między innymi szacowania zwrotu z inwestycji, najczęściej popełnianych błędów w planowaniu działań oraz sposobów na ich uniknięcie.

O tym, że temat OZE jest interesujący świadczy liczba uczestników spotkania, niemal 80 osób. Poruszane kwestie okazały się również bardzo kontrowersyjne – wywołały gorącą dyskusję wśród publiczności, głównie ze względu na fakt, że dokumenty dotyczące wsparcia  w zakresie dotowania OZE są jeszcze niedoprecyzowane. Tego typu spotkania są inicjatywą potrzebną, ponieważ stanowią forum wymiany opinii oraz doświadczeń w środowisku skupionym wokół odnawialnych źródeł energii, które na Podlasiu dopiero się tworzy. Potencjalni odbiorcy wsparcia na wdrażanie tego typu projektów mogli podzielić się swoimi wątpliwościami oraz sugestiami, autorzy programów i konkursów mieli natomiast szansę zasygnalizować realne możliwości prawne i formalne oraz ograniczenia. Uzupełnienie kwestii teoretycznych wskazówkami praktyka wdrażania OZE podniosło dodatkowo wartość spotkania. Dziękujemy za udział, zainteresowanie oraz wsparcie w organizacji seminarium.