Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny (PWKEE) jest wspólną inicjatywą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Politechniki Białostockiej oraz podmiotów gospodarczych Automatyka Pomiary Sterowanie S.A., EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze oraz Mała Elektrownia Wodna Nowy Młyn s.c. Obejmuje swym zasięgiem obszar Polski północnej (województwo warmińsko-mazurskie) oraz wschodniej (województwa podlaskie i lubelskie).

Nadrzędnym zadaniem Klastra i jego członków jest wspieranie zrównoważonego rozwoju szeroko rozumianego sektora energetyki, rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną oraz propagowanie idei poszanowania energii jako regionalnej szansy województw Polski Północno-Wschodniej. Organem zarządczym Klastra jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Kluczowym partnerem naukowym Klastra jest Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od blisko 20-tu lat zajmująca się realizacją działań wspierających przedsiębiorczość, efektywność energetyczną i rozwój energii odnawialnej i objęła koordynacją Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w województwie podlaskim, zainicjowane przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, dające możliwość rozwoju powiązań kooperacyjnych w szeroko rozumianym sektorze energetycznym.

Klaster zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się energetyką odnawialną i powstał w odpowiedzi na potrzebę stworzenia reprezentacji środowiska sektora energetycznego. Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny tworzą przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje międzynarodowe.

Należy podkreślić, że PKWEE dąży nie tylko do zrealizowania określonych działań, ale także do scalenie środowiska branżowego poprzez stworzenie trwałych ram współpracy i sieci powiązań przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo – badawczych oraz międzynarodowych instytucji specjalizującymi się w wdrażaniu proekologicznej energetyki w regionach.