Procedura przyjmowania nowych członków do klastra

 1. Podmiot mający siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim zainteresowany przystąpieniem do Klastra powinien uzyskać rekomendację przynajmniej jednego Członka Klastra lub Koordynatora Klastra.
 2. Podmiot mający siedzibę poza województwami wskazanymi w pkt 1 zainteresowany przystąpieniem do Klastra powinien uzyskać rekomendację przynajmniej dwóch Członków Klastra.
 3. Kolejne etapy konieczne do uzyskania statusu Członka Klastra to:
  • spotkanie z Koordynatorem Klastra celem przedstawienia propozycji współpracy
  • wypełnienie ankiety informacyjnej przez zainteresowany podmiot;
  • uzyskanie pozytywnej opinii Rady Klastra;
  • prezentacja na spotkaniu Rady Klastra;
 4. Po prezentacji na spotkaniu Rady Klastra zarządzane jest głosowanie, a o przyjęciu w poczet Członków Klastra decyduje Rada Klastra zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 5. Wraz z przyjęciem do Klastra, nowy Członek Klastra zobowiązany jest do podpisania Porozumienia dotyczące przystąpienia nowego Partnera Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego

Kontakt

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z koordynatorem Klastra, Pania Anną Wrzesińską e-mailem na adres wrzesinska@pfrr.pl.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie pozostaną poufne i nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim.